Kilplaste Gild

Reg.nr. 80271842, asutatud 30.09.2008

SEB a/a 10220094116013

e-post: kilplased@gmail.com

Juhatuse esimees: Villu Siiroja

MTÜ Kilplaste Gild tegutseb Hiirekoera ja Pargi maaüksustel

Projektid ja toetused:

Järva valla vapp 

2019 Järva vald, Temaatiliste lastelaagrite korraldamine Järva valla lastele  

.

Kilp-laste-laager 2019

.

Kristiina Kristal kinkis Kilp-laste-laagri lasterikaste perede lastele 2-osalised loomaraamatud

https://www.facebook.com/kilplasteteemapark/photos/ms.c.eJwtyMENACAMA7GNEL1A0~_6~;GBLgp3FKHeBJUXvwwlb2qvYPiBtbBwUQCkQ~-.bps.a.2763385480362193/2763391227028285/?type=3&theaterKilp-laste-laager

2017-2018 Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Saja sini-must-valge marjapõõsa labürint

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks on Müüslerisse rajatud ümber lipumasti avalikult kasutatav marjapõõsaste labürint 100 marjapõõsaga, milles on marjade värvused sini-must-valget värvi (sinised –hübriidmustikas 30 tk, söödav kuslapuu 30 tk, mustad – mustsõstar 20 tk, aroonia 5 tk ja valged – valge sõstar 15 tk).

Vaata sündmust: https://www.facebook.com/events/620123435048280/

kysk logo ee

 

 

IMG_20180909_162341        Labürint

2013 – Kohaliku Omaalgatuse Programm, Müüsleri parki puhkekohtade rajamine

2011-2012 – PRIA, Leader meede, Müüsleri ja Peetri külakeskuste korrastamine

logo-leader-2014-est-horisontaal-varviline

 

 

 

2010 – Kohaliku Omaalgatuse Programm, Müüsleri tantsuplatsi edasiarendamine

2009 – PRIA; Leader meede, koostööprojekt Müüsleri teemaparkide ehitus- ja haljastusprojektid

(taotleja MTÜ Müüsleri Saare Selts, partner MTÜ Kilplaste Gild)

logo-leader-2014-est-horisontaal-varviline

 

 

 

2009-2010 – PRIA, Leader meede, koostööprojekt Teemaparkide koostöö-võrgustiku loomine  

(taotleja MTÜ Norra Allikad, partnerid MTÜ Kilplaste Gild ja MTÜ Müüsleri Saare Selts, teemaparkide arengukavade koostamine, ühisstrateegiad, koduleheküljed)

MTÜ Kilplaste Gild põhikiri

I ÜLDISEMAD PÕHIMÕTTED

1.1.    Mittetulundusühingu nimi on KILPLASTE GILD, edaspidi nimetatud “Gild”, ja see on omal vabal tahtel loodud,  ülemäärast vara ja rikkust mitte tagaajav õiguskuulekas ühing, mis tegutseb avalikes huvides ja hangib ise endale kõik vajamineva.

1.2.    Kilplaste Gildi ASUKOHT on Eestis, Järva maakonnas Müüsleri külas.

1.3.    Kilplaste Gildi SIHT on lugeda ja tutvustada, järele teha kui ka välja mõelda uusi kilplaste tegemisi, samuti välja ehitada Kilplala küla, kumu millisest levigu üle ilmamaa ja äratagu kõigis huvi ja imestust ja toogu rahvast hulganisti kohale. Ja saagu igaüks aru, et iga rumalus ei ole rumalus, vaid kilp, millega ennast kaitsta, et sind ära ei kasutataks. Ülimaks peetakse kilplaste esivanemate tarkust ja kilbiks on absurdihuumor ning nõnda see jäägu.

1.4.    Sihi täitmiseks Gild:

1.4.1.      arendab turismi kooskõlas Müüsleri küla ja valitseva valla arengukavadega;

1.4.2.      arendab välja Kilplala küla, mis asub Müüsleris;

1.4.3.      tuginedes kilplaste esivanemate suurele tarkusele, püüab seda tarkust levitada kõigile õppimise ja koolitamise läbi;

1.4.4.      õpib ja õpetab soovijaid tegema erinevat käsitööd;

1.4.5.      aitab kaasa Müüsleri ja Kilplaste küladele vajaliku infrastruktuuri arendamisele

1.4.6.      peab loodusest väga lugu ja aitab kaasa puhta looduse säilitamisele;

1.4.7.      tutvustab kilplaste muistendeid, Kilplaste küla ja Müüsleri küla vaatamisväärsusi ning organiseerib vaba aja veetmist

1.5    Gildi põhitegevuseks ei ole vara ja rikkuse kokkuajamine, vaid tegevuse PÕHIMÕTETEKS on

1.5.1.      anda kõigile oma  liikmetele võrdselt õigust, kuid siin ei kehti kunagi rusikaõigus ega omakohus;

1.5.2.      et igaüks osaleb omal vabal tahtel ja ei saa oma õigusi teisele üle anda;

1.5.3.      et liikmed täidavad põhikirjast tulenevaid kohustusi Gildi ees;

1.5.4.   anda vabadus sellele, kes Gildist välja tahab astuda

1.5.4.      omada sellist vara ja  tulu, mida omavahel ära ei jaotata

1.6.          Gild vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga.

1.7.          Gild on asutatud igavesest ajast igavesti.

II    LIIKMELISUS, LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1.  Gildi asutajaliikmed on asutamislepingu sõlminud isikud.

2.2.  Peale asutajaliikmete võib Gildi liikmeks olla iga kehaline ja õiguslik isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele.

2.3.  Liikmeks vastuvõtmise otsustab JUHATUS soovija poolt pookstaavidega väljendatud tahte alusel, samuti korraldab Juhatus ka liikmete ülelugemist;

2.4.  Liikmeks saab nn. katsumise läbi. Liikmeks saab siis, kui soovija esitab vähemalt ühe loo kas näitemänguna, naljana, jutustusena, lauluna, luuletusena või mis iganes kunsttüki abiga kilplaste tegemistest minevikus või tänapäevas või valmistab ühe kilplasliku leiutise. Seltsi vastuvõtmist kinnitatakse vande lugemisega  Vandumise Puu juures. Vandesõnad võivad olla enda poolt välja mõeldud.

2.5.Liikmel peab olema iseenda oma “KILPLASE” RAAMAT, mis on kas Fr.R. Kreutzwaldi, E.Raua, P.Pärna, O.Preussleri või mõne muu kirjamehe sulest ilmunud või iseenda poolt kokku kirjutatud;

2.6.Liikmelisus on seotud sisseastumise maksu ja liikmemaksudega, mille suuruse otsustab GILDIKOGU e. Üldkoosolek;

2.7.Igal liikmel on õigus võtta osa Gildikogust, valida ja olla valitud nende sekka, kes juhivad ja kontrollivad Gildi tööd, saada teada Gildi tegevusest;

2.8.Iga liige peab au sees pidama Gildi põhikirja ja otsuseid ja kasutama Gildi vara nii nagu seda teeb hea peremees;

2.9.Kes Gildist välja tahab astuda, peab selleks oma tahet näitama paberi peal ja temale antakse vastus teada ühe kuu jooksul Juhatuse otsusega. Lahkudes vaadaku, et tal poleks võlgu ja kohustusi Gildi ees;

2.10.        Gildil võivad olla ka toetajaliikmed, kes aitavad Gildi nii kuidas oskavad ja saavad.

2.11.        Iga liige esindab iseennast ja liikmelisust ei saa üle anda ega pärandada.

2.12.        Gildi liige võidakse endi seast välja arvata, kui ta:

2.12.1.  teeb olulist kahju Gildi tegevusele või ei pea Gildi põhikirja ja otsuseid mitte miskiks;

2.13.        otsuse liikme väljaarvamise kohta teeb Juhatus 1 kuu jooksul sellest ajast, kui saadi pahategudest kuulda.  Lahkudes maksab igaüks oma võlad ise ja täidab oma kohustused Gildi ees;

III    GILDI ÜLESEHITUS JA JUHTIMINE

3.1. Kui asukohariigi seadused peavad Gildi seadustest üle olema, siis nad seda ka olgu, muidu juhindutakse Gildi juhtimisel põhikirjast ja otsustest. Samuti peetakse lugu headest kommetest  ja Müüsleri küla elanike vajadustest. Kohaliku võimu, korravalvurite ja maksuametiga riidu ei kisuta.

3.2.Gildi kõrgeimaks organiks on Gildikogu (üldkoosolek)

3.3.Gildikogu kokkukutsumisest peab teada andma Juhatus vähemalt ühe nädala (7 päeva) enne Gildikogu toimumist.

3.4.Gildikogu otsustada on kõik küsimused Gildi juhtimise muredes ja rõõmudes, mis ei ole antud seaduse või käesoleva põhikirjaga Juhatuse või mõne muu organi otsustada

3.5.Gildikogu võib:

3.5.1.      muuta põhikirja;

3.5.2.      muuta sihti e. eesmärki,

3.5.3.      panna paika Juhatusse liikmed;

3.5.4.      valida muid põhikirjaga ettenähtud organeid;

3.5.5.      otsustada muid küsimusi, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud gildi teiste organite otsustada

3.6.Gildikogu on otsustusvõimeline, kui kohal on pooled ja veel vähemalt üks liige. Gildikogu koosolek pannakse algusest lõpuni kirja

3.7.Kuidas Gildikogu suurem osa arvab,  nõnda ka kindlasti jäägu

3.8.Põhikirja vastuvõtmise, selles muutuste tegemise ja Gildi tegevuse lõpetamise poolt peab olema vähemalt 2/3 Gildikogus osalenud hingedest.

3.9.Gildil on Juhatus, mis

3.9.1.      juhib ja esindab Gildi iga päev;

3.9.2.      Juhatuse liikmed pannakse paika Gildikogu poolt. Juhatuse liikmete arv on 1 kuni 5;

3.9.3.      valitakse kuni kolmeks issanda aastaks Gildi liikmete hulgast;

3.9.4.      saab vastu võtta otsuseid kui kohal on vähemalt pooled juhatuse liikmed;

3.9.5.      korraldab Gildi liikmete vastuvõtmist ja neile vabaduse andmist;

3.9.6.      hoiab korras üleloetud liikmete arvestuse;

3.9.7.      korraldab Gildikogu kokkukutsumist;

3.9.8.      vähendab muresid ja jagab rõõmud laiali, kui seda vaja;

3.9.9.      käsutab ja kasutab Gildi vara;

3.9.10.  Juhatuse otsused pannakse otsast otsani kirja ja seda kinnitavad oma pookstaavidega kohalolnud juhatuse liikmed;

3.9.11.  kutsub kokku Gildikogu;

3.9.12.  Juhatus korraldab arvepidamist raha ja varadega vastavalt seadustele ja annab sellest aru Gildikogule;

3.9.13.  võib valida “kilplaste peavanema Hans Emisniku”. Hans Emisnikul on esindamise amet üritustel ja pidudel;

3.10.        Juhatuse esimees:

3.10.1.  esindab Gildi;

3.10.2.  vaatab et Gildikogu (üldkoosoleku) ja Juhatuse otsused teoks tehakse;

3.10.3.  annab aru Gildikogule ja Juhatusele, mis ta teinud on

3.11.        Järelevaataja e. revidest:

3.11.1.  võidakse valida Gildikogul kolmeks aastaks, järelevaatajaks ei või olla juhatuse liige;

3.11.2.  annab aru ainult Gildikogule;

3.11.3.  järelevaatus viiakse läbi vähemalt ühe korra aastas;

3.11.4.  järelevaataja võib osaleda juhatuse koosolekul ilma hääleõiguseta

IV    GILDI VARA

4.1. Gildi majandusaasta algab aasta algusega ja lõpeb aasta lõpuga;

4.2. Raha tuleb sisse:

4.2.1.    sisseastumismaksudest;

4.2.2.       liikmemaksudest kui need on määratud;

4.2.3.       toetustest toetajaliikmetelt;

4.2.4.       kasust, mis saadakse Gildi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste teenuste ja ürituste korraldamisest;

4.2.5.      rahastatud projektidest, maakonnalt, vallavalitsusest jms.;

4.2.6.       soosijatelt ja rahaandjatelt

4.3.      Gildi omandiks võib olla igasugune vara, mis on vajalik Gildi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadustega;

4.4.      Liikmetele ei jaotata tulu;

4.5.      Oma kohustuste eest vastutab Gild kogu oma maise varaga;

V   LÕPETAMINE

5.1. Kui Gild ükskord peaks hinge heitma ja tal ots peal on, siis pärandatakse kogu varandus, mis seaduste järgi jagamisest üle jääb, mõne muu kilplastega seotud ühistegevust arendava organisatsiooni  käsutusse.

Põhikiri on kinnitatud Gildi asutamiskoosolekul 30. augustikuu päeval 2008-ndamal aastal.